Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

NPK Računovodja

Prijavi
se

Dodatne informacije

Nina Salobir

tel. 04/506 13 60
nina.salobir@lu-skofjaloka.si

Računovodja/računovodkinja opravlja v računovodstvu zahtevnejša dela, kamor sodijo sestavljanje različnih računovodskih predračunov in obračunov, izvajanje računovodskega proučevanja in izdelava poročila, izvajanje računovodskega dela v javnem sektorju in v računovodskih servisih.
Celotna izvedba NPK Računovodja poteka v dveh delih. V prvem delu kandidati pridobijo ustrezna znanja in veščine za uspešno preverjanje. V drugem delu kandidatu pomagamo pripraviti portfolio, ki ga nacionalna komisija ovrednoti in prizna ali pa določi dodatne naloge. Ob zaključku preverjanja komisija izda javno listino – certifikat NPK, ki dokazuje usposobljenost za opravljanje poklica. Certifikat ima veljavo tudi na ravni EU.

Program Računovodja traja 110 ur (90 ur za Knjigovodja + 20 ur) in bo potekal dvakrat na teden v popoldanskem času med 16. in 19. uro.

– Zaključena splošna ali srednja strokovna izobrazba,
– osnovno znanje knjigovodstva.

1. Splošni del:
 Organiziranost računovodstva.
 Vsebina računovodskih in poslovnih knjig

2. Zakonodaja, ki jo mora poznati knjigovodja – računovodja
 Davek na dodano vrednost
 Davek od dohodka pravih oseb
 Davek od osebnih prejemkov ( Zakon o dohodnini) in ostali prispevki
 Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)
 Samostojni podjetnik, gospodarska družba

3. Računovodstvo in računovodski predpisi
 Slovenski računovodski standardi
 Interni pravilniki in predpisi

4. Obračuni osebnih in drugih prejemkov iz delovnega razmerja
 Obračun bruto plače in bonitet
 Avtorske pogodbe in podjemne pogodbe
 Primeri knjiženj s področja stroškov dela in drugih prejemkov iz delovnega razmerja

5. Stroški poslovanja
 Opredelitev, vrste in evidentiranje poslovno potrebnih in nepotrebnih stroškov
 Opredelitev davčno nepriznanih stroškov, odhodkov
 Stroški materiala in storitev
 Stroški amortizacije
 Stroški dela
 Aktivne in pasivne kratkoročne časovne razmejitve (vkalkuliranje stroškov)
 Pomeni in obračun DDV (pravica do odbitka, ni pravice do odbitka) in mesečni
obračun
 Primeri knjiženj in obračunov s področja stroškov

6. Blagajniško poslovanje
 Pomen blagajniškega poslovanje
 Knjigovodske listine pri blagajniškem poslovanju
 Potnim nalogi za službeno pot, računovodski in davčni vidik stroškov povezanih s
potnimi nalogi
 Povračila materialnih stroškov

7. Knjižbe dolgoročnih sredstev
 Opredelitev neopredmetenih sredstev (premoženjske pravice, patent, izum) ter
njihovo amortiziranje
 Opredelitev vrst opredmetenih osnovnih sredstev (zemljišča, zgradbe, oprema,
naložbene nepremičnine, osebni in tovorni avtomobil)
 Določanje amortizacijskih stopenj dolgoročnih sredstev s poslovnega in davčnega
vidika
 Kalkulacija nabave opredmetenih osnovnih sredstev
 Primeri knjiženj in obračunov s področja dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih
sredstev

8. Vrednotenje in obračun poslovanja
 Metode vrednotenja zalog in materiala, gotovih proizvodov in trgovskega blaga
 Obračun proizvodnje
 Trgovsko poslovanje
 Primeri knjiženj in obračunov s področja zalog, vrednotenja in inventurnih razlik

9. Oblikovanje in vodenje evidenc o terjatvah in obveznostih
 Pogoji za vzpostavitev terjatev do kupcev in obveznosti do dobaviteljev
 Načini plačila terjatev in obveznosti
 Postopki izterjave terjatev
 Primeri knjiženj in obračunov s področja terjatev, obresti in obveznosti

10. Popis in vrednotenje premoženja
 Metode amortiziranja
 Finančni in poslovni najem

11. Računovodski izkazi
 Bilanca stanja
 Izkaz poslovnega izida

12. Davčni obračun
 Davek od dohodka pravnih oseb

Naročite se na naše novice

9 + 6 =

Zapri nastavitve dostopnosti