Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si
KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

  1. OSNOVNI PODATKI O KATALOG

  Izdajatelj: Javni zavod za izobraževanje odraslih – Ljudska univerza Škofja, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka

  Številka transakcijskega računa: SI56 0132 2603 0718 260

  Davčna številka: 
  55710263

  Matična številka: 
  5052947000

  Številka osnovne dejavnosti: 85.590

  Zakoniti zastopnik, ki ga je sprejel: Nina Triller Albreht, direktorica

  Datum zadnje spremembe kataloga: 14. 11. 2023

  Katalog je dostopen na spletni strani: https://www.lu-skofjaloka.si/informacije-javnega-znacaja/

  Druge oblike: Tiskana oblika, dostopna v tajništvu zavoda, dostopen vsak delovni dan od 8.00 do 15.00 ure.

  Oseba, pristojna za posredovanje IJZ in informacij za medije (45. člen Zmed-A): Nina Triller Albreht, direktorica

  E-pošta: nina@lu-skofjaloka.si

  Telefon: 04 506 13 10

  Druga pooblaščena oseba: Tanja Avman

  E-pošta: tanja.avman@lu-skofjaloka.si

  Telefon: 04 506 13 80

  1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
  1. 1 Kratek opis delovnega področja Organa

  Ljudska univerza Škofja Loka je javni zavod za izobraževanje odraslih, ki je bil ustanovljen leta 1959. Ustanoviteljice so občine Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri.

  Zavod že od leta 1959 deluje na področju izobraževanja in v vsemu temu času, pa vse do danes s pestro izobraževalno ponudbo, skrbi za vseživljenjsko učenje in izobraževanje vseh generacij občanov občin ustanoviteljic in tudi širše. To dokazuje dejstvo, da zavod, poleg programov za pridobitev izobrazbe (osnovna šola za odrasle, srednje šole, dodiplomski in podiplomski študij), širi svojo dejavnost tudi na področje strokovnega izobraževanja (tečaji za voznike viličarjev in upravljalce mostovnih dvigal, certifikati za pridobitev NPK), splošnega izobraževanja (Začetna integracija za tujce, ponudba neformalnih tečajev v Lokalnih učnih središčih v občinah Železniki, Gorenja vas – Poljane in v Žireh, tržni jezikovni in računalniški tečaji za posameznike in podjetja), in tudi same podpore izobraževanju (svetovannje in Središče za samostojno učenje v sklopu javne mreže, študijski krožki, Tedni vseživljenjskega učenja, ter Parada učenja).

  Z namenom povečati dostopnost do znanja čim širši ciljni skupini, ves čas težimo tudi k pridobivanju različnih projektov, kot je Digitalni kreatorji, Dvig digitalnih kompetenc 30+, Digi info točka v Lokalnih učnih središčih, Intereg – Lingua,  ter Temeljne kompetence 2023 – 2029.

  2.2 Temeljne dejavnosti, ki jih opravlja Ljudska univerza Škofja Loka so:

  • osnovnošolsko izobraževanje odraslih
  • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
  • jezikovna izobraževanja,
  • strokovno usposabljanje in izpopolnjevanje,
  • dejavnost informiranja in svetovanja v izobraževanju odraslih,
  • nacionalne poklicne kvalifikacije,
  • svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
  • samostojno učenje
  • Projekti financirani iz ESS in mednarodni projekti

  Več o posameznih delovnih področjih je opisano na spletni strani pod posameznim izobraževalnim programom.

   

  Zavod ima sedež delovanja na lokaciji Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka. Deluje pa tudi na dislocirani enoti na naslovu Partizanska cesta 1, 4220 Škofja Loka.

   

  Zavod je član Zveze ljudskih univerz Slovenije (ZLUS). Pri izvajanju dejavnosti se uspešno povezuje s širšim in ožjim okoljem, v katerem deluje, z lokalnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami javnega in zasebnega sektorja.

   

  1. 3 Katalog javnih storitev, ki jih zavod zagotavlja svojim uporabnikom

   

  1. a) Izobraževanja za pridobitev izobrazbe oz. javnoveljavni izobraževalni programi
  • Osnovna šola za odrasle
  • Programi srednjega poklicnega izobraževanja (SPI):

  Bolničar – negovalec

  Administrator

  Trgovec

  • Programi srednjega strokovnega izobraževanja (SSI):

   Predšolska vzgoja

   Ekonomski tehnik

  • Programi poklicno-tehniškega izobraževanja (PTI):

     Ekonomski tehnik

     Gastronomija

  • Poklicni tečaj (PT)

  Predšolska vzgoja

  • Pedagoška fakulteta Koper – dodiplomski visokošolski študij Predšolska vzgoja
  • Pedagoška fakulteta Koper -podiplomski študij Inkluzivna pedagogika
  1. b) Nacionalne poklicne kvalifikacije – NPK (progami poklicnega usposabljanja):
  • Knjigovodja/knjigovodkinja,
  • Socialni oskrbovalec/socialna oskrbovalka,
  • Računovodja/Računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in javne zavode.
  1. c) Svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
  • svetovalna dejavnost pri vključevanju v izobraževanje in nadaljevanju izobraževanja
  • svetovalna dejavnost pri ugotavljanju in dokumentiranju znanja in spretnosti
  • svetovalna dejavnost pri samostojnem učenju.

  d) Jezikovna izobraževanja:

   • Angleški jezik,
   • Nemški jezik,
   • Slovenščina za tujce,
   • Ruski jezik,
   • Italijanski jezik,
   • Francoski jezik,
   • Španski jezik.
   • e) Tečaji, programi opolnomočenja, razvijanja temeljne pismenosti, delavnice, svetovanja (neformalni programi izobraževanja):
    • Lokalna učna središča
    • Tečaj za voznika viličarja
    • Tečaj za voznike elektro paletnih vozičkov.
    • Tečaj za vodenje mostovnih dvigal.
    • Računalniška pismenost za odrasle,
    • Digitalna pismenost za odrasle,
    • Drugi računalniški in digitalni tečaji (Excell, Internet in elektronska pošta, Uporaba mobilnega telefona, Uporaba e – storitev, kot je E-uprava, Uporaba portala e-Zvem, digitalna osebna izkaznica…)
    • Začetna integracija priseljencev
    • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Beremo in pišemo skupaj,
    • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe,
    • Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Moje delovno mesto,
    • Branje za znanje in za zabavo
    • Študijski krožki
    • Tedni vseživljenjskega učenja in Parada učenja.

     

    Preostale neformalne programe izobraževanja izvajamo po dogovoru z naročniki.


    2. 4 Organigram organa

    V zavodu je 6 sodelavcev zaposlenih za določen oziroma nedoločen čas. Na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb pa sodeluje še približno 40 predavateljev.

     

    Seznam vseh zaposlenih za določen in nedoločen čas je dostopen na spletni strani pod zavihkom O nas. V tajništvu se nahaja seznam predavateljev, ki so zaposleni na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb.

    1. 5 Seznam drugih organov s področja dela

     

    Svet zavoda

     

    Člani Sveta zavoda Ljudske univerze Škofja Loka

    • Tanja Avman, predsednica Sveta Zavoda, predstavnica delavcev zavoda,
    • Mare Žvan, predstavnik delavcev zavoda,
    • Iztok Hostnik, predstavnik ustanovitelja – Občina Škofja Loka,
    • Mateja Tušek, predstavnica ustanovitelja – Občina Gorenja vas – Poljane,

     

    Kontaktna oseba: Bojan Kumer, tel.: 04 506 13 00; mail: bojan.kumer©lu-skofjaloka.si.

     

    Andragoški zbor

     

    Je strokovni organ javnega zavoda, ki ga sestavljajo strokovni delavci in učitelji našega javnega zavoda. Obravnava naslednje naloge:

    • strokovna vprašanja od animacije do izvedbe posameznih programov,
    • daje mnenje o letnem delovnem načrtu in sprejema strokovne odločitve o vseh posodobitvah, izobraževalnega dela v prid večje kvalitete vzgojno-izobraževalnega dela,
    • daje mnenje o imenovanju direktorja,
    • daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih poslovodnega organa.

     

    Vodja andragoškega zbora, odgovorna za dajanje informacij: Nina Triller Albreht, direktorica, tel.: 04 506 13 10; e-pošta: nina@lu-skofjaloka.si.

     

     

    Strokovni aktivi

     

    Naloge strokovnih aktivov:

    • obravnavajo problematiko posameznega izobraževalnega področja oz. dejavnosti,
    • usklajujejo merila za preverjanje in ocenjevanje znanja udeležencev ter evalvacijo izobraževalnega in drugega dela,
    • dajejo andragoškemu zboru predloge za izboljšanje izobraževalnega dela,
    • obravnavajo pripombe,

    opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom

     

    V zavodu delujejo naslednji strokovni aktivi:

    • osnovne šole za odrasle,
    • srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja
    • neformalnih izobraževalnih programov za odrasle

     

    1. 6 Kontaktni podatki uradne osebe, odgovorne za posredovanje informacij javnega značaja

    Nina Triller Albreht, direktorica

    Tel.: 04 506 13 10

    E-pošta: nina@lu-skofjaloka.si

    Uradne ure za dajanje informacij javnega značaja: vsak delovni dan med 9.00 in 11.00.

    1. 7 Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti za delovna področja organa

    Državni predpisi

     

    Druge povezave:

     

    Temeljna zakonodaja s področja dela zavoda:

    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO445

    • Zakon o osnovni šoli:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO448

    • Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju:

    http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4325

    • Zakon o maturi:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO2064

    • Pravilnik o poklicni maturi
    • Pravilnik o zaključnih izpitih v nižjem in srednjem poklicnem izobraževanju
    • Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v izobraževanju odraslih:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV3468

    • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih:

                  http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV2718

    • Pravilnik o standardih in normativih za financiranje in izvajanje javne službe na področju izobraževanja odraslih:

    http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV14115

    • Zakon o zavodih:
    • Zakon o dostopu informacij javnega značaja
    • Zakon o javnih naročilih
    • Zakon o delovnih razmerjih
    • Zakon o javnih uslužbencih
    • Zakon o javnih financah
    • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju
    • Zakon o računovodstvu
    • Zakon o varstvu podatkov
    • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
    • Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
    • Pravilnik o evidencah in dokumentaciji v izobraževanju odraslih
    • Pravilnik o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju

     

    Predpisi lokalne skupnosti

    Odlok o ustanovitvi javnega zavoda – Ljudska univerza Škofja Loka

    1. 8 Seznam strateških in programskih dokumentov

    • Regionalni razvojni program Gorenjske:

    https://www.bsc-kranj.si/library/files/upload/RRP%20GORENJSKE%2020212027_strate%C5%A1ki%20del.pdf

     

    Programski dokumenti zavoda se nahajajo v tajništvu zavoda.

     

    1. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

    Dostop prek spleta:
    www.lu-skofjaloka.si

     

    Fizični dostop:
    Na lokaciji Ljudske univerze Škofja Loka, Podlubnik 1a, 4220 Škofja Loka

    Uradne ure: od ponedeljka do petka med 10.00 in 12.00

     

    1. STROŠKOVNIK

    Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

     

    1. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,
    2. ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,
    3. ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,
    4. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,
    5. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,
    6. ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,
    7. elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,
    8. elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,
    9. elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,
    10. pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,
    11. pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,
    12. poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

     

    Skladno s 17. členom Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja

     

    1. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

     

    Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja:

    • informacije o različnih izobraževalnih programih,
    • informacije o prostih mestih v izobraževalnih programih,
    • informacije o višini šolnin, vpisnin, tečajnin in o plačilnih pogojih,
    • informacije o opravljanju zaključnih izpitov in poklicne mature,
    • informacije o datumih predavanj, izpitov, tečajev,
    • informacije o pogojih prijave v posamezen izobraževalne program,
    • informacije o spletni strani.

     

     

     

    Zapri nastavitve dostopnosti