Skoči na glavno vsebino
04 506 13 00 info@lu-skofjaloka.si

Kakovost

Dodatne informacije

Tanja Avman

tel. 04/506 13 80
tanja.avman@lu-skofjaloka.si

Listina kakovosti je zapis dogovorov o ravnanju pri opredeljevanju, presojanju in razvijanju kakovosti in je hkrati vodilo za to ravnanje.
Namenjena je vsem zaposlenim, prav tako pa tudi udeležencem, financerjem, partnerjem in drugim pomembnim interesnim skupinam, saj lahko iz nje pridobijo informacije o tem, kako izobraževalna organizacija skrbi za svojo kakovost.

Na Ljudski univerzi Škofja Loka kakovosti izobraževanja odraslih ves čas namenjamo veliko pozornosti. Načrtno in še bolj poglobljeno pa si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003. Tedaj smo prvič izpeljali samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije. Odločili smo se, da bo vodilo našega dela

 

IZJAVA O KAKOVOSTI

 Z izjavo o kakovosti se zavezujemo, da udeležencem izobraževanja, financerjem in vsem drugim deležnikom zagotavljamo naslednje standarde kakovosti:

 • Stalno ugotavljamo izobraževalne potrebe različnih ciljnih skupin in jih upoštevamo pri načrtovanju in izvajanju izobraževalnega procesa.
 • Obliko in razporeditev organiziranega izobraževanja prilagajamo tako, da čim bolj ustreza potrebam in možnostim udeležencev.
 • V naših izobraževalnih programih poučujejo strokovno in andragoško usposobljeni učitelji.
 • Izobraževanje poteka v urejenih in sodobno opremljenih prostorih.
 • Razvijamo različne komunikacijske poti za učinkovito sporazumevanje z udeleženci, učitelji in partnerji.
 • Med izobraževanjem spremljamo napredek udeležencev, jim svetujemo ter jim nudimo pomoč.
 • Sistematično ugotavljamo zadovoljstvo udeležencev z našimi storitvami ter upoštevamo njihove predloge pri uvajanju izboljšav.

   

  Izjavo o kakovosti je sprejel Svet Ljudske univerze Škofja Loka 26. februarja 2014.

  Vizija:

  Postali bomo priznani v slovenskem in evropskem okolju kot kvalitetna in uporabnikom prijazna ustanova za izobraževanje odraslih. Zato si prizadevamo za izboljšanje kakovosti na vseh področjih našega dela.

  Poslanstvo:

  Odzivamo se na izobraževalne potrebe v našem okolju in omogočamo ljudem vsebinsko, časovno in finančno dostopno izobraževanje skozi vse njihovo odraslo življenje.

  Vrednote:

  • Ljudje, ki se želijo izobraževati, imajo različne sposobnosti, možnosti in želje. To slušamo čim bolj upoštevati pri načrtovanju vsebine, oblike in metod izobraževanja.
  • Izobraževanje je vrednota, ki mora imeti pomembno mesto vse življene. Naša naloga je opozarjati na nujnost vseživljenjskega izobraževanja in ga hkrati omogočati.
  • Zelo cenimo svojo sposobnost posredovanja znanja, to delamo strokovno in odgovorno.
  • Razvijamo kvalitetne človeške odnose v kolektivu, s svojimi zunanjimi sodelavci in udeleženci izobraževanja.
  • S svojim delom želimo koristiti ljudem in biti pri tem organizacijsko in poslovno odlični.

   

   

  Komisija za kakovost skrbi za vzpostavitev in nemoteno ter učinkovito delovanje notranjega sistema kakovosti Ljudske univerze Škofja Loka, načrtuje in koordinira presojanje ter razvijanje kakovosti v zavodu, sodeluje, spremlja in ugotavlja kakovost vzgojno-izobraževalnega dela ter spremlja vse pristope zunanje presoje, v katerih sodeluje zavod.

  Vsebina dela Komisije za kakovost je predvsem:

  • presojanje splošne ravni kakovosti izobraževalnega zavoda, razvitosti in učinkovitosti notranjega sistema kakovosti in aktivnosti, ki v zvezi s kakovostjo potekajo kot izhodišča za načrtovanje svojega dela,
  • sprožanje razprav o dolgoročnih razvojnih usmeritvah zavoda v povezavi s standardi kakovosti, ki jih želi dosegati,
  • razmisleki in vpeljevanje metod in pristopov, ki prispevajo k izgradnji celovitega notranjega sistema kakovosti, vpetosti vseh v zavodu v procese dolgoročnega razvoja kakovosti zavoda,
  • presojanje vrste in učinkovitosti rednega spremljanja kakovosti, ki se izvaja v zavodu, vpeljevanje še drugih pristopov, če so potrebni, skrb za redno objavljanje rezultatov spremljav ter sprožanje razprav o teh rezultatih v različnih organizacijskih oblikah delovanja zavoda (kolegij, andragoški zbor, strokovni aktivi …),
  • sprejemanje odločitve o začetku izpeljave samoevalvacije, o področju, podpodročjih in kazalnikih, ki se bodo presojali, o oblikovanju (projektne,  delovne skupine), ki bo natančneje načrtovala in izpeljevala samoevalvacijo,
  • organizacija in sodelovanje pri pripravi različnega inštrumentarija za presojanje kakovosti,
  • organizacija in sodelovanje pri anketiranju, intervjuvanju, analizah dokumentacije, zgledovanju, fokusnih skupin, kolegialni presoji in drugih metodah, ki se izvajajo v procesih presojanja kakovosti,
  • letno spremljanje poteka samoevalvacije,
  • presojanje rezultatov samoevalvacije, razprav o rezultatih samoevalvacije v zavodu,
  • priprava predloga akcijskega načrta za razvoj kakovosti na podlagi ugotovitev samoevalvacije za obravnavo v kolektivu in sprejem na svetu zavoda,
  • spremljanje izvajanja akcijskega načrta za razvoj kakovosti in sprožanje razprav v kolektivu o učinkovitosti na novo vpeljanih ukrepov, procesov, ki jih vsebuje.

   

  Člani Komisije za kakovost Ljudske univerze Škofja Loka so:

  Nina Salobir, predstavnica strokovnih delavcev,

  Anja Miklavčič, predstavnica učiteljev, zunanjih sodelavcev,

  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,

  Tanja Avman, svetovalka za kakovost,

  Kataj Končan, predstavnica udeležencev izobraževanja,

  Rozi Bernik, predstavnica delodajalcev oz. drugih partnerjev zavoda.

   

   

   

   

  Letno poročilo o kakovosti v letu 2022/23

  Ocenjujemo, da smo v letu 2022/23 naredili kar nekaj pomembnih korakov za zagotavljanje naše kakovosti. V celoti smo dosegli tele cilje:

  • ocenili smo, koliko dosegamo načrtovani vpis in kakšna je kakovost postopkov, ki jih izpeljujemo v ta namen,
  • analizirali smo svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presodili smo, koliko uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja,
  • ugotovili smo, kakšne učne izide dosegajo naši udeleženci v različnih programih, in jih primerjali z izidi prejšnjih let,
  • začeli smo izpeljavo poglobljene samoevalvacije,
  • vpeljali smo devet pomembnih novosti za izboljšanje kakovosti,
  • dejavno smo delovali v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljali smo imenovanje novih članov Komisije za kakovost.

  V skladu z letnim načrtom kakovosti smo izpeljali tele aktivnosti:
  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI
  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
  1. Analiza doseženega vpisa z vidika kakovosti – opravljeno v skladu z načrtom.
  2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki – opravljeno v skladu z načrtom, osip se je zmanjšal.
  3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja – opravljeno v skladu z načrtom, udeleženci so v vseh programih najbolj zadovoljni z učitelji, najmanj z učnim gradivom.
  4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev – opravljeno v skladu z načrtom, dosegli smo zelo dobre izide v neformalnih izobraževalnih programih.
  SAMOEVALVACIJA
  5. Izpeljava prvega in drugega dela tridelnega cikla samoevalvacije – opravljeno v skladu z načrtom.

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI
  6. Prenova vizije, poslanstva in vrednot Ljudske univerze Škofja Loka – opravljeno.
  7. Ponovno izvajanje programa Osnovna šola za odrasle po 17 letih prekinitve – opravljeno.
  8. Sodelovanje pri prijavi projekta Lingua na javni razpis za predložitev projektov v okviru Interreg programa Slovenija-Avstrija 2021–2027 – opravljeno, projekt je bil izbran.
  9. Sodelovanje pri prijavi projekta Digitalni kreatorji: razvijmo svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih orodij na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo – opravljeno, projekt je bil izbran.
  10. Sodelovanje pri prijavi projekta Dvig digitalnih kompetenc 30+ na javni razpis Ministrstva za digitalno preobrazbo – opravljeno, projekt je bil izbran.
  11. Sodelovanje pri pripravi ponudbe na javno naročilo Svetovanje in uporabniška podpora prebivalkam in prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev – opravljeno, ponudba je bila izbrana.
  12. Organizacija zaključne konference projekta Znanje nas aktivira (ZNA²) v Kongresnem centru Brdo – opravljeno.
  13. Predstavitev projekta Znanje nas aktivira (ZNA) 2 na mednarodni konferenci Douzelage v Škofji Loki – opravljeno.
  14. Izvedba anketiranja občanov in zaposlenih na področju občine Škofja Loka o izobraževanju odraslih in priprava poročila – opravljeno.

  III. DRUGO NAČRTOVANO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO

  15. Imenovanje novih članov komisije za kakovost – opravljeno v skladu z načrtom, imenovani so novi člani.
  16. Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih – opravljeno v skladu z načrtom slovenskega omrežja svetovalcev.
  17. Priprava poročila o kakovosti za leto 2022/23 – opravljeno v skladu z načrtom, poročilo je pripravljeno.

  Podrobnejše poročilo o opravljenem delu je razvidno iz Letnega poročila o kakovosti za leto 2022/23. Za koordinacijo dela je skrbela Komisija za kakovost, ki jo sestavljajo:
  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Tina Dragovan, predstavnica strokovnih delavcev,
  Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Polona Stanonik, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev oziroma drugih partnerjev organizacije.
  Za strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah je skrbela svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  Letni načrt kakovosti za leto 2023/24

  V letošnjem letu želimo z načrtovanimi aktivnostmi na področju kakovosti izobraževanja odraslih doseči naslednje cilje:
  • oceniti, v kolikšni meri dosegamo načrtovani vpis v izobraževalne programe in svetovalno dejavnost javne službe in kakšna je kakovost postopkov, ki jih v ta namen izvajamo,
  • analizirati svoje ravnanje za zmanjšanje osipa v daljših programih,
  • presoditi, v kolikšni meri uresničujemo pričakovanja udeležencev izobraževanja in svetovalne dejavnosti javne službe,
  • ugotoviti, kakšne učne rezultate dosegajo naši udeleženci v različnih programih in jih primerjati z rezultati v prejšnjih letih,
  • ugotoviti, koliko udeležencev, vključenih v svetovalno dejavnost, se je vključilo v izobraževanje in učenje,
  • uvesti izboljšave za izboljšanje kakovosti na podlagi ugotovitev poglobljene samoevalvacije,
  • ohraniti pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti, ki ga podeljuje Andragoški center Slovenije,
  • presoditi, ali je naša Lista kakovosti potrebna prenove,
  • aktivno delovati v slovenskem omrežju svetovalcev za kakovost,
  • izpeljati postopek imenovanja novih članov komisije za kakovost.

  V ta namen bomo v letu 2023/24 izpeljali naslednje dejavnosti:
  I. PRESOJANJE KAKOVOSTI
  REDNO SPREMLJANJE KAKOVOSTI
  1. Analiza doseženega vpisa v izobraževalne programe in v svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih z vidika kakovosti, rok avgust 2024, nosilec komisija za kakovost
  2. Spremljanje osipa in kakovosti dela s potencialnimi osipniki, rok mesečno, od oktobra 2023 do junija 2024, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, svetovalci, strokovni aktivi, komisija za kakovost
  3. Spremljanje zadovoljstva udeležencev izobraževanja in svetovalne dejavnosti v izobraževanju odraslih, rok junij 2024 za srednješolske programe, pri krajših programih ob njihovih zaključkih, v svetovalni dejavnosti javne službe ob zaključku svetovalne obravnave oziroma po petih obiskih središča za samostojno učenje, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe in svetovalci svetovalne dejavnosti javne službe, komisija za kakovost
  4. Vrednotenje izidov izobraževanja udeležencev: rok september 2023, februar in julij 2024, nosilci organizatorji izobraževanja, zadolženi za posamezne programe, strokovni aktivi, komisija za kakovost
  5. Vrednotenje rezultatov in učinkov svetovalne dejavnosti javne službe: rok februar 2024, avgust 20243, svetovalci svetovalne dejavnosti javne službe, komisija za kakovost

  SAMOEVALVACIJA
  6. Izvedba tretjega dela tridelnega cikla samoevalvacije, rok oktober 2023, v skladu z akcijskim načrtom za razvoj kakovosti, nosilci svetovalka za kakovost, komisija za kakovost, organizatorji izobraževanja, svetovalci

  II. RAZVIJANJE KAKOVOSTI

  7. Tematski andragoški zbor o dosežkih in izzivih pri razvoju kakovosti, rok februar 2024, nosilci direktorica, svetovalka za kakovost, komisija za kakovost
  8. Imenovanje novih članov komisije za kakovost, rok februar 2024, nosilka direktorica
  9. Presoja ustreznosti obstoječe listine kakovosti, rok februar 2024, nosilci svetovalka za kakovost, komisija za kakovost

  III. DRUGO DELO V ZVEZI S KAKOVOSTJO
  10. Izpeljava skupnih aktivnosti, ki jih letno določi slovensko omrežje svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, rok v skladu s časovnico Andragoškega centra Slovenije, nosilci svetovalka za kakovost in drugi v skladu z vsebino določenih aktivnosti
  11. Priprava poročila o kakovosti za leto 2023/24, rok september 2024, nosilci direktorica, komisija za kakovost, svetovalka za kakovost

  Podrobnejši načrt dela je razviden iz Letnega načrta kakovosti za leto 2023/24, ki ga je pripravila Komisija za kakovost. Ta tudi skrbi za koordinacijo vseh dejavnosti na področju kakovosti, sestavljajo pa jo:
  Tanja Avman, predsednica, svetovalka za kakovost,
  Tina Dragovan, predstavnica strokovnih delavcev,
  Tadej Gartner, predstavnik učiteljev,
  Mare Žvan, predstavnik svetovalne dejavnosti,
  Polona Stanonik, predstavnica udeležencev izobraževanja,
  Marina Mihovec, predstavnica delodajalcev.
  Strokovno podporo in svetovanje pri načrtovanih nalogah nudi svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih Tanja Avman.

  Na Ljudski univerzi Škofja Loka kakovosti izobraževanja odraslih vseskozi posvečamo veliko pozornost. Načrtno in še bolj poglobljeno pa si za razvoj kakovosti prizadevamo od leta 2003, ko smo prvič izpeljali samoevalvacijo po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije.

  Andragoški center Slovenije je Ljudski univerzi Škofja Loka podelil pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

  Izobraževalna organizacija z Zelenim znakom kakovosti izkazuje, da sistematično skrbi za kakovost svojih storitev v izobraževanju.

  Pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti je Ljudski univerzi Škofja Loka podeljena za obdobje od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2024.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih svetuje vsem, ki so na Ljudski univerzi Škofja Loka vključeni v procese uvajanja in izpeljevanja samoevalvacije oz. svetuje v procesih opredeljevanja, presojanja in razvijanja kakovosti, da bi ti procesi potekali učinkovito in prinašali rezultate, ki bi omogočali nenehen razvoj kakovosti.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih opravlja tudi vlogo koordinatorja različnih aktivnosti za razvoj kakovosti izobraževanja odraslih v izobraževalni organizaciji in po dogovoru v komisiji za kakovost tudi izpeljuje dogovorjene aktivnosti. 

  Svetovalka za kakovost je aktivna tudi v omrežju svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih, kjer sodeluje pri izpeljavi skupnih razvojnih in promocijskih aktivnostih, ki jih strokovno koordinira Andragoški center Slovenije.

  Svetovalka za kakovost izobraževanja odraslih na Ljudski univerzi Škofja Loka je od leta 2006 Tanja Avman.

   

  Dan za kakovost je skupna promocijska akcija omrežja svetovalcev za kakovost in omrežja nosilcev zelenega znaka kakovosti, ki je v letu 2022 potekla že petič zapored.

  Akcija Dan za kakovost je namenjena pogovorom in ozaveščanju sodelavcev, udeležencev, partnerjev in druge strokovne in širše javnosti o sistematičnem delu organizacije na področju kakovosti izobraževanja odraslih in dosežkih, h katerim je to delo pripomoglo.

  Z akcijo želimo povečati ozaveščanje strokovne in širše javnosti o aktivnostih organizacij za izobraževanje odraslih pri njihovi skrbi za kakovostno izobraževanje. Želimo doseči tudi boljšo prepoznavnost omrežja svetovalcev za kakovost izobraževanja odraslih ter prepoznavnost organizacij, ki se ponašajo s pravico do uporabe zelenega znaka kakovosti.

  Na Ljudski univerzi Škofja Loka smo 23. maja 2022 v sklopu akcije Dan za kakovost izvedli delavnico Fokusne skupine za zaposlene. Obnovili smo naše znanje ter naredili načrt izvedbe fokusnih skupin v novem izobraževalnem letu.

   

   

  Naročite se na naše novice

  10 + 3 =

  Zapri nastavitve dostopnosti